РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ ПОЛТАВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ


Ці Рекомендації розроблені для використання в роботі особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування Полтавської районної ради і визначають шляхи врегулювання конфлікту інтересів під час здійснення ними службових чи представницьких обов’язків та повноважень.

І. Загальні положення.

1.1. Терміни, які вживаються в даному Порядку:

1.1.1. Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

1.1.2. Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

1.1.3. Приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

1.1.4. Майновий інтерес – інтерес щодо збереження або збільшення обсягу, якості нерухомого та рухомого майна особи чи близьких їй осіб.

1.1.5. Немайновий інтерес – інтерес, спрямований на задоволення особистих фізичних (біологічних), моральних, культурних, соціальних чи інших нематеріальних потреб.

1.1.6. Пряме підпорядкування – відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням.

1.2. Суб’єктами, на яких поширюється дія даного Порядку (далі - особи, уповноважені на виконання функцій місцевого самоврядування) є:

- Голова ради;

- його заступник;

- депутати ради.

1.3. Наявність будь-якого конфлікту інтересів не обов’язково призводить до фактів корупції, однак істотно підвищує ризик вчинення корупційних діянь та є по суті їх передумовою.

Конфлікт інтересів може мати місце не лише тоді, коли зазначена суперечність вже фактично вплинула на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень (вчинення або не вчинення дій), а й тоді, коли вона потенційно може вплинути на них.

Конфлікт інтересів має місце й тоді, коли йдеться про суперечність особистого інтересу близької особи посадової особи з її службовими повноваженнями.

  1. Запобігання конфлікту інтересів.

2.1. З метою запобігання конфлікту інтересів особи суб’єкти, на яких поширюється дія даного Порядку зобов’язані:

- вживати заходів щодо недопущення виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів;

- письмово, шляхом спрямування власноручної заяви, повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівництва, або у складі колегіального органу – відповідний колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, або Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) чи інший визначений законом орган;

- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

- вживати заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

2.2. У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона може звернутися за роз’ясненням до територіального органу НАЗК.

2.3. Прийняття відповідних рішень (голосування) депутатом на засіданні місцевої ради може здійснюватися за умови дотримання правил врегулювання конфлікту інтересів, передбачених статтею 591 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2.4. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом. У разі якщо її неучасть у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається радою. Пропозиції щодо форми та способу здійснення зовнішнього контролю надаються до постійної комісії ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності тощо (відповідно до положення ради про постійні комісії).

III. Порядок повідомлень про можливість виникнення конфлікту інтересів та їх реєстрація.

3.1. Суб’єкти, в яких виник потенційний чи реальний конфлікт інтересів, мають самостійно засвідчити це у наступний спосіб:

3.1.1. Під час засідань постійних і тимчасових комісій ради – шляхом публічного оголошення про це безпосередньо на такому зібранні до початку розгляду відповідного питання, що фіксується у протоколі засідання комісії, президії та доданням до нього отриманої заяви (за бажанням Суб’єкту).

3.1.2. Стосовно питань, які розглядаються на пленарних засіданнях сесій ради – Суб’єкт може повідомити про це напередодні письмовою заявою на адресу голови ради та потім публічно оголосити її як під час формування порядку денного пленарного засідання, так і на початку розгляду відповідного питання, про що обов’язково робиться запис у протоколі засідання із доданням до нього письмової заяви Суб’єкту (у разі її наявності).

3.1.3. Разом із матеріалами до засідань постійних і тимчасових комісій, пленарних засідань сесій ради Суб’єкту доцільно надсилати текст заяви про конфлікт інтересів.

3.2. Про конфлікт інтересів Суб’єкту може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.

3.3. У разі, якщо неучасть голови, першого заступника голови, заступника голови чи депутатів ради у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.

Рекомендації підготовлено у рамках проекту "Прозора рада: громадський моніторинг конфлікту інтересів" за підтримки Програми Розвитку ООН.

Календар подій

ПнВтСрЧтПтСбВс

Фотогалерея


Відеоканал


Актуальні
конкурси