• Версія для друку Більший шрифт Звичайний шрифт

  Положення про постійні комісії

  Додаток
  до рішення першої сесії районної ради
  сьомого скликання (третє засідання)
  від 18 грудня 2015 року №1/УІІ-07  П О Л О Ж Е Н Н Я
  про постійні комісії районної ради  1. Функціональна спрямованість, порядок організації роботи постійних комісій районної ради (далі – комісії) визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Регламентом районної ради та цим Положенням.

  2. Комісії є органами районної ради (далі – рада), відповідальні перед нею і їй підзвітні та утворюються з числа депутатів.
  Депутат ради обирається лише до однієї з комісій, має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на її засіданнях. Депутат може брати участь у роботі інших, затверджених сесією ради, комісій з правом дорадчого голосу.
  Кількісний та персональний склад кожної комісії визначається радою, але не менше як у складі п’яти депутатів.

  3. Комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісій. Голови комісій обираються радою за поданням голови ради. Вибори заступників голів комісій, їх секретарів та інші питання структури вирішуються відповідними комісіями безпосередньо на їх засіданнях.
  До складу комісій не можуть бути обрані голова ради та його заступник.

  4. Перелік комісій ради складає:
  4.1 з питань регіональної політики, планування бюджету, фінансів і цін;
  4.2 з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села, екології та раціонального природокористування;
  4.3 мандатна з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, діяльності органів місцевого самоврядування, зв’язків з об’єднаннями громадян, засобами масової інформації, законності, правопорядку, боротьби із злочинністю та захисту прав людини;
  4.4 з питань промисловості, транспорту, будівництва, комунального господарства, підприємництва, зв’язку, торгівлі та побуту;
  4.5 в справах молоді, освіти, культури, духовності, медицини, спорту та соціального захисту населення і учасників антитерористичної операції.

  5 Комісії працюють за своїми планами, які складаються на рік і затверджуються на їх засіданнях.
  Комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програми соціально і економічного розвитку, районного бюджету, звітів про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

  6 Комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.

  7 Комісії мають право ініціювати скликання сесії, розробляють проекти рішень ради, готують висновки з порушених питань, їх представники виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

  8 Комісії за дорученням ради, її голови, заступника голови або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб. За результатами перевірки подають рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради. Здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

  9 Комісії у питаннях, що належать до їх відання, згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» у встановлені терміни мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

  10 Організація роботи комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення її членам, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

  11 Засідання постійної комісії скликаються її головою або за ініціативою більшості членів комісії в міру необхідності. Засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина депутатів від загального складу комісії.

  12 За результатами вивчення і розгляду питань комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії, підписуються головою комісії, а в разі його відсутності заступником голови або секретарем комісії. Рекомендації та висновки комісій оформляються протягом 2 днів після засідання. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії та оформляються протягом 10 днів.
  Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
  Протоколи засідань комісій, їх висновки та рекомендації надаються депутатам за письмовим зверненням до керуючого справами виконавчого апарату районної ради.

  13 Рекомендації комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повідомляється комісіям у встановлений ними строк, але не пізніше тридцяти днів.

  14 Комісії для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених, спеціалістів.

  15 Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

  16 Депутати, які входять до складу комісій, працюють на громадських засадах.


  Керуючий справами виконавчого
  апарату районної ради

  С.М.Декань

  Дата создания: 07.04.2016 14:33:30
  Ким створено: (admin) Районна рада Полт. р-н

  Щоб залишити коментар авторизуйтесь.

  Повернутися до списку